2009, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 203-216
[ Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
RADİKAL PROSTATEKTOMİ SPESMENLERİNDEKİ VEGF’İN, E-CADHERİN’İN VE BIM’İN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK DEĞERİ
Erem Kaan Başok1, Asıf Yıldırım1, Adnan Başaran1, Ebru Zemheri2, Reşit Tokuç1
1SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji, İstanbul, Türkiye
2SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, VEGF, E-Cadherin, Bim

Giriş: Bu çalışmanın amacı radikal prostatektomi spesmenlerindeki vasküler büyüme faktörü (VEGF), E-Cadherin ve Bim ekspresyonlarını değerlendirmek ve prognoz üzerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Radikal prostatektomi uygulanan 66 hastanın (51 hasta pT2, 13 hasta pT3, 2 hasta pT4) spesmenleri VEGF, E-Cadherin ve Bim antikorları ile boyandı. VEGF, E-Cadherin ve Bim immünoreaktivite sonuçlarının Gleason skoru ve biyokimyasal nüks ile olan ilişkileri araştırıldı. İmmünohistokimyasal ve klinik verilere göre istatistiksel analiz yapıldı.

Bulgular: Hastalar Gleason skoruna (Gleson score <7 and Gleason ≥7) ve biyokimyasal nükse (PSA >0,2 ng/ml) göre gruplara ayrıldı. Gruplar arasında VEGF, E-Cadherin ve Bim ekspresyonlarında anlamlı fark olmamasına rağmen, biyokimyasal nüks saptanan hastalarda VEGF ekspresyonu %59,74 ve biyokimyasal nüks saptanmayan hastalarda %44,47 bulundu (p=0,058). Spearman korelasyon testi uygulandığında, VEGF ve E-Cadherin arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi (p=0,05).

Sonuç: Tedaviye karar aşamasında yüksek riskli hasta grubunun belirlenmesinde kullanılabilecek biyobelirteçe henüz sahip değiliz. Düşüncemiz daha büyük sayılı çalışmalarda bu biyobelirteçlerin araştırılması ve immünohistokimyasal değerlendirmede imaj analiz yönteminin kullanılmasıdır.


[ Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]